Безплатна доставка тази седмица
Безплатна доставка тази седмица

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПАЗАРУВАНЕ ОТ САЙТА

Моля, прочетете внимателно Общите условия , преди да ползвате услугите на интернет сайта “bgtarget.com”. Чрез посещение на нашия сайт и/или закупуване на продукт от него, Вие се съгласявате с нашата услуга и с описаните по-долу Общи условия за ползване на сайта bgtarget.com

В случай, че не сте съгласни с някое от условията, моля да не ползвате услугите. Вие може по всяко време да преустановите достъпа до сайта .

ПОНЯТИЯ

Чл.1. Освен ако друго не следва очевидно от текста на съответните клаузи, всяко от посочените тук понятия има описаното по-долу значение.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът bgtarget.com, който е собственост на търговско дружество “GOLD MEDIA GROUP" LLC  (GMG LLC),  с адрес 13000 S Tryon Street , Suite F-165 Charlotte, NC 28278, USA и служи за виртуална платформа за транслиране на заявки за покупка на стоки от чуждестранен сайт. „Електронният Магазин” представлява платформа предлагаща стоки на различни производители и търговци, като предоставя информация за предлаганите от тях стоки на български език.
„ПОТРЕБИТЕЛ” може да бъде всяко дееспособно физическо лице /навършило 18 години/, което се е съгласило с настоящите Общи условия, във връзка с подаване на заявка за закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.
“ТЪРГОВЕЦ” е всеки продавач на стока в сайта на “Електронния магазин”.
“GMG” LLC е търговско дружество, което създава и поддържа електронния магазин, предоставя транслиране на заявки към предлагани в магазина стоки и определя настоящите Общи условия. “GMG” LLC има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.
„ЗАЯВКА” е всяка поръчка, направена от Потребител към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Заявката се смята за приета и обвързваща електронния магазин, след като стоката бъде заплатена и Потребителят получи автоматичен отговор на електронната си поща (имейл) за потвърждение получаването на заявката.
“ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между "Търговец" и "Потребител”.

„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до предлаганите в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребителя.
„ПРОДАЖНА ЦЕНА” е крайната цена за бройка или за определено количество стока, посочена в “Електронния магазин”, която заплаща Потребителят.
„СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
„УЕБСАЙТ/САЙТ” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
„ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА” е съставна и обособена част от уебсайт.
„ИНТЕРНЕТ САЙТ” е уебсайт за електронна търговия, поддържан от търговско дружество “GMG” LLC с цел транслиране на заявки за покупка на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя, и който съдържа множество интернет страници.
„ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА /СИСТЕМА” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява, или един от елементите на което осигурява, автоматична обработка на данни.
„IP АДРЕС„ („IP ADDRESS“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
„ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
„ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ” са рекламни или други съобщения, представляващи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия, за получаването на които търговски съобщения Потребителят е дал своето изрично предварително съгласие с приемането на настоящите Общи условия.
„ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или нарушение на законодателството или по друго приложимо право.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.2. “Електронният магазин” предоставя на Потребителя възможност да транслира заявки за закупуване на предлаганите на сайта www.bgtarget.com стоки при съобразяване и спазване на настоящите Общи условия.

ОФЕРТИ

Чл.3.(1) “Електронният магазин” публикува на адрес www.bgtarget.com търговско предложение, съдържащо следната потребителска информация:

Умалено изображение на всеки продукт;
Описание на основните характеристики на всеки продукт, съгласно предоставената информация от производителя на стоката;
Продажната цена обявена в български лева на всеки продукт;
Периода за който направеното предложение и цена остават в сила.
Информация за начините на плащане, доставка, гаранция и връщане на закупен продукт;

(2) “Електронният магазин” предлага и прави всичко възможно за най-точно цветово изображение на предлаганите за продажба продукти, но не може да гарантира, че дисплеят на който и да е цветен монитор ще отразява точния цвят на продукта.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл.4. (1) Разглеждането и пазаруването на продукти от електронния магазин www.bgtarget.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.

(2). За да се пазарува от електронния магазин www.bgtarget.com, не е необходима предварителна регистрация. Такава се прави само при покупка на продукт. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация, след кликване на бутона "ПОРЪЧАЙ". Формата за регистрация изисква следните данни: електронна поща (валиден e-mail адрес ), име на получателя и адрес за доставка. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от специални оферти на магазина.

(3). Потребителят задължително трябва да попълни валиден e-mail адрес, име и фамилия и пълен адрес за доставка. 

(4). В електронния магазин на www.bgtarget.com за всяка стока е посочена продажната цена (т.е. крайната цена), основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта.

(5). На страницата в дясно до всеки продукт стои бутон „КУПИ“. С натискането на този бутон, вие изпращате избран от вас продукт в количката за пазаруване. Съдържанието на количката се запазва за ограничено време и може да бъде променено или изтрито от самия потребител. Потребителят може да прегледа съдържанието на количката. В нея са посочени стоките, тяхното количество, техните цени (включително намаления) и общата сума на цялата поръчка. Следващият бутон е “Поръчай” – тук клиентът има възможност да въведе своите данни за контакт и доставка, метод на плащане или да ги промени. С бутона най-долу “Плати" вече се реализира заявката за покупка. С това поръчката е завършена.

ОБВЪРЗВАНЕ И ЗАДЪЛЖАВАНЕ НА СТРАНИТЕ

Чл.5. (1). Договорът с “Електронният магазин” за транслиране на заявка на разстояние се сключва след валидно подадена заявка от страна на Потребителя и след извършено плащане.

(2). С акта на подаване на заявка за покупка на продукта Потребителят изразява съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им.

(3). “Електронният магазин” има задължение да прехвърли поръчката и да извърши плащане към сайта-източник, който реализира поръчката и доставката и съответно поддържа връзка с търговците. “Електронният магазин” има задължение да поддържа връзка с търговците. Не се предоставя информация за контакт със съответните търговци.

(4). Ако поръчката не може бъде обработена от търговеца по силата на непредвидени обстоятелства, "Електронният магазин" уведомява чрез имейл Потребителя.

ЗАЯВКА

Чл.6. (1) За валидно подадена заявка, по смисъла на настоящите Общи условия, се счита онази електронна поръчка през интернет сайта, която е потвърдена от “Електронния магазин” с изпращане на електронно съобщениe (e-mail) на електронния адрес, въведен от Потребителя в заявката.

(2) За да подаде валидна заявка, Потребителят трябва да попълни електронната форма на поръчката, намираща се на Интернет сайта www.bgtarget.com като предостави изискуемите и верни данни. В случай, че Потребител предостави неверни данни, подадената заявка се счита за невалидна и “Електронният магазин” не дължи изпълнение по нея. Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в електронната форма на заявката. След получаване на заявката, “Електронният магазин” потвърждава чрез имейл заявката и я изпраща за изпълнение.

(3) Потребителят получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите стоки с посещението си на страницата на електронния магазин. Подаването на заявка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
а/ избор на продукт;
б/ въвеждане на адрес за доставка;
в/ избор на метод на плащане;

(4) Потребителят получава тракинг (проследяващ) номер за проследяване на своята поръчка и се задължава сам да проследява своята пратка. Използва връзката в имейла за доставка, който е получил при извършване на поръчката или прави отделно проследяване на сайта на "Български пощи" ЕАД: http://www.bgpost.bg. Номерът става активен от 5 до 10 дни и продължава да бъде активен до датата на доставката на стоката.


ПРОДАЖНА ЦЕНА

Чл.7. Всички цени са обявени в български левове. Указаните цени на отделните стоки са крайните цени за съответното количество.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.8. (1) Цената по предходния член може да бъде платена по избран от Потребителя метод – с виртуална, кредитна или дебитна карта. Транзакцията се потвърждава веднага след заплащане.

(2) “Електронният магазин” bgtarget.com НЕ предоставя възможност за плащане при доставка с наложен платеж, тъй като пратките са международни.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН”

Чл.9. (1) “Електронният магазин” има право:

Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица;
Да изпраща до Потребителя нюзлетър (newsletters) с търговски съобщения и оферти, за получаването на които Потребителят се е абонирал предварително;
Да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите са подали или подават заявка за покупка на стоки от електронния магазин, като изпращането на лична информация чрез магазина се регулира от нашата Декларация за поверителност;

(2) Отговорността на “Електронния магазин” е ограничена, както следва:

“Електронният магазин” не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, когато това се дължи на настъпили или настъпващи обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и др., без изброяването да е изчерпателно;
“Електронният магазин” не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
“Електронният магазин” не разполага с възможността да променя, да контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки. “Електронният магазин” не отговаря за съответствието им с качествата, посочени и заявени като такива от авторите, създатели и производители на стоките;
“Електронният магазин” не носи каквато и да било отговорност за качеството на заявените и доставени стоки, произтичащо от характеристиките и функциите на самите стоки, обусловени от авторите, създателите или производителите им;
“Електронният магазин” не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
“Електронният магазин” няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва електронния магазин, като не носи отговорност за вреди, претърпени от трети лица в резултат от действия на Потребители на електронния магазин, извършени посредством страницата.
(3) “GMG” LLC като собственик на “Електронния магазин” не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

“GMG” LLC като собственик на “Електронния магазин” не носи отговорност за вреди или щети, свързани с покупката или използването на стоки, услуги, ресурси, съдържание или други транзакции, извършени във връзка с уебсайтове на трети страни. Моля, прегледайте внимателно правилата и практиките на трета страна и се уверете, че ги разбирате, преди да се занимавате с която и да е транзакция. Жалбите, твърденията, опасенията или въпросите относно продуктите на трети страни трябва да бъдат насочени към третата страна.

(4) “GMG” LLC като собственик на “Електронния магазин” не носи каквато и да е отговорност, ако Потребителя не проследява своята поръчка, не бъде открит от куриер на Български пощи на адреса посочен за доставка или не посети съответващата на адреса пощенска станция за получаване на пратката си.

(5) “GMG” LLC като собственик на “Електронния магазин” не изготвя и не изпраща фактури, разписки или други документи, свързани с направеното плащане или направената заявка.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.10 (1) Потребителят има право на:

Достъп в режим онлайн до “Електронния магазин” в Интернет, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на “Електронния магазин” – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
Да получи от “Електронния магазин” или от Представител на “Електронния магазин” съдействие за осъществяване на връзка с производителя по повод направената от Потребителя заявка.

(2) Потребителят се задължава:

Да посочи пълен, точен и валиден пощенски адрес за доставка, валиден електронен пощенски адрес (имейл) за кореспонденция и други данни, изискуеми при попълване на електронната заявка за покупка на стока от електронния магазин;
Да плати продажната цена на заявената от него стока в срока и по начина, определен в настоящите Общи условия и на страницата на електронния магазин в Интернет:

Да проследява сам статуса и движението на своята поръчка.

Да заплати разходите за връщане на стоката в предвидените в тези Общи условия случаи;

Да отправя към търговците всички въпроси и искания за рекламации в срок, свързани с заявената стока, със съдействието на "Електронния магазин".
Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;
Да опазва подадените регистрационни данни и носи пълна отговорност за опазването им, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им;
Да спазва настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
Да уведомява незабавно “Електронния магазин” за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на “Електронния магазин”;
Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват електронния магазин;
Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в електронния магазин и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

СРОК И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКА

Чл.11. (1) Доставката на заявената и заплатена стока е безплатна за територията на Република България и се извършва на посочения от купувача адрес при извършване на заявката (поръчката).

Възможна е доставка на продукти на адрес извън територията на страната, след допълнително уточнение с представител на “Електронния магазин” .

(2) Срок на доставка:

- време за обработка на поръчката до 10 работни дни.
- срок за изпращане, който варира между 2 и 8 работни дни.
- директен инпорт от 15 до 35 работни дни след датата на обработка на поръчката и изпращане на стоката. (Средно време за доставка общо 20-30 работни дни. Причината е големият интерес към продуктите.)

В този срок не се включват официалните празници в Република България.

(3) За по-бърза от стандартната доставка с допълнително заплащане, е необходимо да се свържете с представител на “Електронния магазин”, за да получите инфрмация за цените, методите и срокът, подаден от търговците. Тези доставки се осъществяват от международни куриерски фирми като DHL, EMS, TNT, UPS и др.

ПРЕДАВАНЕ

Чл.12 (1) Стоката се предава на адреса, посочен в заявката от Потребителя за доставка на стоката или в съответния пощенски клон. Доставката се извършва от Български пощи или друга куриерска фирма, избрана от съответния търговец.
(2) Ако сте поръчали повече от един артикул, е възможно да получите повече от една пратка в различно време, в зависимост от това дали те са изпратени от един и същи търговец или от различни такива.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ СУМИ

Чл. 13. (1) “Електронният магазин” може да окаже съдействие на Потребителя при отказ от договора и/или за осъществяване на рекламация, вкл. и чрез осъществяване на връзка с търговеца.

(2) След направената заявка с плащане на стойността на продукт, Потребителят няма право да се откаже от Договора за продажба.

(3) Рекламация на потребителска стока или претенции за повреда по време на доставката, може да се предявяват до 2 дни от доставката на стоката. За рекламация може да се счита несъответствие на получения с описания продукт като качество, размер или дефект. Ако в рамките на този срок, не бъдат подадени, докладвани и доказани щети пред  “Електронният магазин” , “Електронният магазин” не носи отговорност за подмяна и възстановяване на повредения продукт и не се стартира процедура за изпълнение на рекламация или връщане на продукт.

(4) “Електронният магазин” приема рекламации на закупени стоки, като ги насочва към съответния търговец и информира, чрез имейл своевременно клиента за всяко решение на търговеца относно подадена рекламация. При предявяване на рекламация потребителят заявява дали желае да замени стоката с друга от същия артикул. За изпълнение на рекламацията потребителят трябва да изпрати всички документи и доказателства, установяващи несъответствието на стоката с договореното. Доказателства за повреда могат да бъдат само видео и снимков материал. Изпращането им става, чрез съобщение на имейл адрес: sales@bgtarget.com.

(5) Всеки конкретен търговец може да има специфични правила при връщане/замяна на стока. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоката, причинена от изпробването й, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто функциониране, както и когато упражнява право на отказ от договора и е повредил стоката поради невнимание.

(6) За продукти, изпратени от търговци от трета страна извън Европейския съюз (ЕС) е необходимо да се свържете с нас до 2 дни, след получаването на продукта чрез онлайн поддръжката в сайта или да изпратите съобщение на имейл адрес: sales@bgtarget.com, за да Ви бъде предоставен точен адрес за връщане на продукта.

Всички разходи по връщане на продукта са изцяло за сметка на Потребителя! Включително транспортна застраховка на прокукта.

Връщаната стока или продукт, трябва да бъде неизползвана/н и в същият вид, в който сте го получили. Също така трябва да е в оригиналната опаковка и без следи от използване. За използване не се счита тестван продукт.

(7) Замяна на получена стока, с основание за рекламация, може да се осъществи за продукти от един и същи търговец. Замяната се осъществява безплатно за клиента.

(8) Възстановяване на платени суми се извършва след писмено потвърждаване до „Електронният магазин“, чрез имейл от страна на търговеца изпращач, че стоката е пристигнала обратно при него, бил е извършен физически контрол и е одобрена рекламация.

(9) Суми се възстановяват в 14-дневен срок от възникване на основанието за възстановяване.

(10) Когато потребителят е длъжен да върне стоката (при отказ от договора или при рекламация), „Електронният магазин“ може да задържи възстановяването на сумата до връщане на стоката.

Движението на връщаната стока се контролира чрез проследяващ номер.

(11) Цялата процедура се изпълнява в срок от 45 до 60 работни дни.

(12) Суми се възстановяват и при възникване на обстоятелство по смисъла на чл.5.(4) от настоящите Общи условия. Срок на възстановяване - до 14 работни дни.


УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 14 (1). Цялата информация, публикувана в сайта www.bgtarget.com, е собственост на “GMG” LLC, в т.ч. снимки и описания на артикули. “Електронният магазин” дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин www.bgtarget.com.

СПИРАНЕ НА ДОСТЪП

Чл.15. При неизпълнение от страна на Потребителя на някое от задълженията му, описани в настоящите Общи условия, “Електронният магазин” може да предприеме действия по отнемане достъпа на Потребителя до страницата в Интернет на електронния магазин.

ОТГОВОРНОСТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.16. Потребителят е длъжен да обезщети “Електронният магазин” и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на законодателство, приложими чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети “Електронния магазин”и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил данните си при регистрация, при използването на същите.

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл.17 (1) Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща или чрез натискане на електронен бутон за изпращане на данни от Интернет страница, имащи съдържание, попълнено от Потребителя или чрез отбелязване в поле в уебсайта на “Електронния магазин” и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

(2) Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с “GMG” LLC, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.

(3) Връзка може да се осъществи на имейл адрес – sales@bgtarget.com.

(4) Ако възникнат проблеми с доставката или качеството на стоките, “GMG” LLC осъществява контакт с търговците.

ПРОМЯНА

Чл. 18. (1) Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от “Електронния магазин”, който след извършване на промените уведомява в 7-дневен срок Потребителя чрез съобщение на електронната поща и чрез публикуване в уебсайта на видно място на съобщение за промяната. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и “Електронния магазин”, възникнали с валидно подадена преди съобщението за промяната заявка за покупка на стока.

(2) Всеки потребител, който не е съгласен с измененията в Общите условия, може в едномесечен срок да се откаже от сключен и все още действащ договор за продажба, без да дължи неустойка или обезщетение.

КОМЕНТАРИ

Ние може, но нямаме задължение да наблюдаваме, редактираме или премахваме съдържание, което определяме по наша преценка, като незаконно, обидно, заплашително, клеветническо, нецензурно или по друг начин неприемливо или нарушаващо интелектуалната собственост на която и да е страна или тези Условия за ползване.
Вие се съгласявате, че коментарите ви няма да нарушават каквото и да е право на трета страна, включително авторско право, търговска марка, лична информация, личност или друго лично или патентно право. Вие също се съгласявате, че Вашите коментари няма да съдържат клеветнически или други незаконни, злоумишлени или нецензурни материали или да съдържат компютърен вирус или друг злонамерен софтуер, който по някакъв начин може да засегне работата на този сайт или друг свързан сайт. Не можете да използвате фалшив имейл адрес, да се преструвате, че сте някой друг освен себе си, или да ни подведете по друг начин с нас или трети страни по отношение на произхода на коментарите. Вие носите цялата отговорност за коментарите, които правите и за точността им. Ние не поемаме никаква отговорност и не поемаме отговорност за коментари, публикувани от вас или от трета страна.

Допълнителна информация

При поръчка от сайта bgtarget.com е възможно пратката да бъде проверена от митнически служител, тъй като продуктите ни се изпращат от страна извън Европейския съюз. Подробна информация можете на намерите на страницата на Агенция Митници.

Въпроси относно Общите условия може да ни изпратите на адрес:  sales@bgtarget.com

или 

13000 S Tryon Street , Suite F-165 Charlotte, NC 28278, USA.
Phone + 1 704-781-7011

01.08.2017 година

DMCA.com Protection Status